Penjelasan Lambang Thoriqoh Shiddiqiyah

http://mimaj94.blogspot.com/

PENJELASAN TENTANG LAMBANG TANDA ANGGOTA KELUARGA THORIQOH SHIDDIQIYAH

Create by Mursyid Thoriqoh Shiddiqiyah : Al-Mukarrom Kyai Muhammad Muchtar bin Al-Haj Abdul Mu’thi pada tanggal 04 April 1972

ﺑِﺴْﻤِ ﺍﷲِﺍﻟﺮﱠﺣْﻤٰﻦِﺍﻟﺮﱠﺣِﻴْﻤِ

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

Artinya : “ Dengan nama Alloh yang bersifat Penyayang dan Pengasih “

Ayat Al-Quran di atas adalah ayat yang tertulis di tiap-tiap awal surat Al-Quran yang jumlahnya 114 surat, kecuali Surat Al-Baro’ah.

Tujuannya ayat tersebut ditulis Tanda Anggota Keluarga Thoriqoh Shiddiqiyah :

 1. Agar para murid Shiddiqiyah menginsyafi dan menyadari, bahwa Alloh Ta’ala itu betul-betul kasih sayang kepada hamba-hambaNya
 2. Dan para murid Shiddiqiyah betul-betul merasakan cinta kasih sayangnya Alloh di dalam dirinya dan di luar dirinya

Apabila cinta kasih sayangnya Alloh itu betul-betul sudah dirasakan di dalam hidupnya setiap hari dan setiap malam, pastilah akan timbul rasa cintanya terhadap Alloh

Apabila di dalam rasa qolbu itu sudah tumbuh rasa cinta terhadap Alloh pastilah akan timbul syukurnya kepada Alloh.

Di bawah ayat     ﺑِﺴْﻤِ ﺍﷲِﺍﻟﺮﱠﺣْﻤٰﻦِﺍﻟﺮﱠﺣِﻴْﻤِ     yang telah dijelaskan pertama tadi terdapat ayat yang berbunyi ﻭَﻣَﺎﺧَﻠَﻘْﺖُﺍﻟْﺠِﻦﱠﻭَﺍْﻻِﻧْﺲَﺍِﻻﱠﻟِﻴَﻌْﺒُﺪُﻭْﻦِ    .Ayat kedua ini diambil dari Kitab suci Al-Qur’an, Juz 28, surat 51 ayat 56

Artiya : “ Tiadalah AKU jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-KU “

            Tujuannya ayat tersebut dicantumkan di Tanda Anggota Keluarga Shiddiqiyah :

Agar orang-orang yang mengikuti Thoriqoh Shiddiqiyah itu insyaf dan sadar, tujuan wujudnya itu menurut Al-Quran ialah untuk IBADAH.

            Apabila tujuan wujudnya itu telah disadari dengan penuh kesadaran, pastilah tidak mudah melalaikan ibadah kepada Alloh, dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun.Sebab, akan dirasakan, bahwa meninggalkan Ibadah itu menurut Al-Quran berarti : “ Telah menyimpang dari tujuan wujudnya “

Kemudian di bawah ayat yang ada pada penjelasan kedua tadi, terdapat ayat yang bunyinya :    ﻭَﺍِﻳﱠﺎﻙَﻧَﺴْﺘَﻌِﻴْﻦُ ﺍِﻳﱠﺎﻙَﻧَﻌْﺒُﺪُ     merupakan ayat  Al-Quran juz 1 surat nomor 1 ayat ke 4.

Artinya : “ Hanya kepadaMu Tuhan kami beribadah dan hanya kepadaMu Tuhan kami minta tolong ”

            Tujuan ayat ini dicantumkan di Tanda Anggota Keluarga Shiddiqiyah :

 1. Agar orang-orang yang mengikuti Thoriqoh Shiddiqiyah itu tidak menyembah lainnya Alloh

Tidak menyembah batu, kayu, khayawan, jin syaithon, malaikat, manusia.Hanya menyembah kepada Alloh

 1. Agar selalu minta pertolongan kepada Alloh di dalam segala tujuan baik, agar tidak sombong, congkak merasa bisa mencapai segala tujuannya tersebut tanpa pertolongan Alloh Ta’ala

Gambar Pohon Yang Berbuah, terletak di dalam Lingkaran Bulat Telur adalah :

Lambang perumpamaann Kalimah Thoyyibah

ﻻَﺍِﻟٰﻪَﺍِﻻﱠﺍﷲ

LAA ILAAHA ILLALLOH

Kalimat   ﻻَﺍِﻟٰﻪَﺍِﻻﱠﺍﷲ   Itulah Pokok Pangkal Ajaran Thoriqoh Shiddiqiyah

            Adapun yang membuat perumpamaan, bahwa kalimat  ﻻَﺍِﻟٰﻪَﺍِﻻﱠﺍﷲ

 diumpamakan Pohon yang pokok batangnya terhunjam di bumi dan cabangnya di langit – itu Gusti Alloh sendiri, bukan manusia.

            Perumpamaan tersebut tercantum di dalam kitab suci Al-Quran juz 13 surat 14 ayat 24-25

Ayat tersebut telah tertulis melingkari gambar pohon tersebut.

Adapun bunyi ayat tersebut demikian :

٢٤

  ﻛَﻠِﻤَﺔًﻃَﻴِّﺒَﺔًﻛَﺸَﺠَﺮَﺓٍﻃَﻴِّﺒَﺔٍﺍَﺼْﻠُﻬَﺎﺛَﺎﺑِﺖٌوﻓَﺮْﻋُﻬَﺎﻓﻰِﺍﻟﺴﱠﻤَﺎﺀِ

ﺗُﺆْﺗﻲﺍُﻜُﻠَﻬَﺎﻛُﻞﱠﺣِﻴْﻦٍﺑِﺎِﺫْﻥِﺭَﺑِﻬَﺎ  ٢٥

Artinya : “Kalimah Thoyyibah ( Laa Ilaaha Illalloh ) itu laksana pohon yang baik. Pokok batangnya tetap di dalam bumi, dan cabangnya di langit” (24)

“Didatangkan buahnya setiap waktu karena dapat ijin Tuhannya” (25)

~ Akarnya  Ada 6 ( Enam )

            Maksudnya akarnya Pohon Thoyyibah itu ialah Rukun Iman Enam, yaitu :

 1. Iman akan Alloh
 2. Iman akan Malaikat-malaikat Alloh
 3. Iman akan Kitab-kitab Alloh
 4. Iman akan Rosul-rosul Alloh
 5. Iman akan Hari Kiamat dan,
 6. Iman akan Taqdir Alloh

~ Batangnya

            Yang dimaksud dengan batangnya itu alah Rukun Islam yang nomor 1, yaitu : Syahadat Tauhid dan Syahadat Rosul.

~ Cabangnya Ada 4 ( Empat )

            Maksudnya cabang empat itu ialah Rukun Islam yang empatlainnya :

 1. Sholat
 2. Zakat
 3. Puasa Bulan Romadlon
 4. Haji

~ Buahnya

            Ihsan dan Taqwalloh

~ Tanpa Daun

            Adapun digambar pohon tanpa berdaun, karena dalam Al-Quran tidak diterangkan daunnya

            Jadi kita gambar menurut apa adanya dalam Al-Quran

            Tujuannya ayat dan lambing isi ayat tersebut dicantumkan dalam Tanda Anggota Keluarga Shiddiqiyah :

 1. Agar orag-orang yang mengikuti Thoriqoh Shiddiqiyah itu tidak lupa, bawaPokok Ajaran Shiddiqiyahitu ialah dzikir :  ﻻَﺍِﻟٰﻪَﺍِﻻﱠﺍﷲ   dan kalimat  ﻛَﻠِﻤَﺔً  diumpamakan Pohon yang baik, yang buahnya dapat dirasakan setiap waktu

                        Buahnya itu ialah

ﺗَﻘْﻮٰﻯﺍﷲِ

TAQWALLOH

            2.Agar mengerti, bagaimanapun baiknya pohon itu apabila tidak ditanam dengan baik-baik di bumi dan tidak dipelihara dengan sebaik-sebaiknya, tidak akan menghasilkan buah yang baik.

            Kalimat   ﻻَﺍِﻟٰﻪَﺍِﻻﱠﺍﷲ   Itu Ibarat Pohon. Sedangkan Jiwanya tiap-tiap murid Shiddiqiyah itu Ibarat Bumi.

            Menjauhi sifat-sifat Bathin yang Tercela dan memakai sifat-sifatBathin yang Terpuji adalah cara pemeliharaannya.

ﺍَ ﺗَﻘْﻮٰﻯ

Ibarat Buahnya

Dua Macam Warna

Didalam lingkaran tersebut terdapat dua macam, yakni :

 1. Biru Tuasebe;ah Kanan
 2. Biru Mudasebelah Kiri

            Dua macam warna itu adalah lambing ILMU HAQIQOT dan ILMU SYARI’AT

            Biru Tua merupakan lambang Lautan Ruhaniyah dan lambangnya Ilmu Haqiqot

            Biru Muda merupakan lambang Lautan Jasmaniyah dan lambangnya Ilmu Syari’at

Penjelasan HAQIQOT dan SYARI’AT

Undang-undang Al-Qur’an itu Garis Besarnya ada dua macam :

 1. Undang-undang yang berisiPERINTAH
 2. Undang-undang yang berisiLARANGAN

Undang-undang Perintah itu terbagi 2 :

 1. Undang-undang Perintah yang ditujukan kepada Bathin Manusia

Umpamanya : Perintah Iman kepada Alloh, Iman kepada Rosul-rosul Alloh, dll

 1. Udang-undang Perintah yang ditujukan kepada Dhohirnya Manusia

Umpamanya : Perintah Sholat, Zakat, Puasa, Haji, dll

            Kemudian Undang-undang larangan Alloh dalam Al-Quran pun terbagi dua :

 1. Undang-Undang Larangan yang ditujukan kepada Bathin Manusia

Umpamanya : Larangan tidak boleh berputus asa.Tidak boleh dengki, hasud, dll.

 1. Undang-Undang Larangan yang ditujukan kepada Dhohirnya Manusia

Umpamanya : Larangan mencuri, minum arak, menipu, dll.

            Selanjutnya seluruh Undang-Undang Perintah yang ditujukan kepada bathin manusia dan Undang-Undang Larangan yang ditujukan kepada bathin manusia dikumpulkan menjadi satu.

            Oleh para Ulama’ Ahli Tassawuf (Kebersihan Bathin) diistilahkan Ilmu Haqiqot

            Kemudian Perintah-Perintah Dhohir dan Larangan-Larangan Dhohir dikumpulkan menjadi satu.

            Oleh para Ulamaa’ Ahli Tassawuf diberi istilah Ilmu Syari’at

            Jadi Haqiqot itu untuk mengatur bathin manusia.Syari’at itu untuk mengatur kedhohiran manusia.

            Adapun lambing Lautan Haqiqot dan Lautan Syari’at ini, kedua-duanya diambilkan dari ayat Al-Quran Juz 15 Surat 18 (Al Kahfi) ayat 60 :

ﻣَﺠْﻤَﻊَﺍﻟْﺒَﺤْﺮَﻳْﻦِ

MAJMA’AL BAHRAIN

Artinya : “ Kumpulnya Dua Lautan ”

            Tujuan ayat tersebut dimasukkan dalam Tanda Anggota Keluarga Shiddiqiyah :

 1. Agar para keluarga Shiddiqiyah tidak melalaikan mengatur kebaikan jasmani dan ruhaninya, dhohir dan bathinnya.
 2. Agar jasmani dan ruhaninya sama-sama mengalami : ~ Kesehatan

                                                                                        Kebahagiaan

LAMBANG BULAT TELUR

            Lambang Bulat Telur itu mempunyai tujuan agar para Keluarga Shiddiqiyah menginsyafi, bahwa dirinya itu awal wujudnya dari : NUTHFAH, kesatuan dari dua air suci lelaki dan perempuan yang berarti di dalamnya mengandung telur.

            Adanya manusia kebanyakan timbul sifat takabburnya, congkaknya karena tidak ingat akan permulaannya dan akhirnya,Hanyalah ingat akan lakon pertengahannya saja.

            Apabila manusia itu ingat akan awal kejadiannya, dan ingat akan akhir wujudnya di dunia, insya Alloh akan selamat dari bahaya Takabbur

            Dibawahnya LAMBANG BULAT TELUR ada angka 10 (Sepuluh) di atas Dasar Hitam

            Dasar Hitam itu diambilkan dari Hadist Rosululloh SAW :

ﺍِﻥﱠﺍﷲَ ﺧَﻠَﻖَ ﺧَﻠْﻘَﻪُﻓﻰِﻇُﻠْﻤَﺔٍ

INNALLOHA KHOLAQO KHOLQOHU FI DHULMATIN

Artinya : “ Sesungguhnya Alloh itu telah menciptkan makhluknya didalam keadaan yang gelap ”

            Hadist ini keterangan dari Shohabat Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Ahli Hadist yang namanya :

 1. Imam Ahmad bin Hambali.
 2. Imam Turmudzi
 3. Imam Nasa’i

Tujuannya dimasukkan kedalam Tanda Anggota Keluarga Thoriqoh Shiddiqiyah : adalah agar para Keluarga Thoriqoh Shiddiqiyah mengerti, bahwa sebelum seluruh alam diciptakan oleh Alloh Ta’ala itu, semuanya dalam keadaan gelap gulita, sunyi senyap, uwang-uwung

~ Belum ada atas

~ Belum ada bawah

~ Belum ada kanan

~ Belum ada kiri

~ Belum ada luar

~ Belum ada dalam

            Ditengah-tengah keadaan gelap gulita itulah Alloh menciptakan makhluqNya

Ditengah-tengah Dasar Hitam ada Angka 10 .Angka Sepuluh itu di dalam Al-Quran disebut ANGKA SEMPURNA

ﺗِﻠْﻚَ ﻋﺸَﺮَﺓٌﻛَﺎﻣِﻠَﺔٌ

TILKA ‘ASYAROTUN KAAMILAH

Al-Baqoroh ayat 196

Artinya : “Itu bilangan Sepuluh, bilangan Sempurna ”

            Tujuannya Angka Sepuluh dimasukkan ke dalam Tanda Anggota Keluarga Shiddiqiyah agar para Keluarga Shiddiqiyah itu benar-benar merasakan, bahwa wujudnya itu laksana Angka Sepuluh

~ Angka NOL ibarat Jasmani

~ Angka SATU ibrat Ruhani

            Apabila NOL itu dipisah oleh angka SATU maka NOL itu jadi angka yang tidak ada nilainya meskipun ada NOL yang jumlahnya sepuluh

            Begitu pula Jasmani, apabila telah pisah dengan Ruhani, maka akan jadi wujud yang kehilangan fungsi dan jadi wujud yang tidak bernilai

            Oleh sebab itu, para Keluarga Shiddiqiyah sebelum kehilangan fungsi wujudnya, akibat pisahnya RUH dengan JASAD, lekas-lekaslah wujudnya itu dimanfaatkan untuk kebaikan

            Alam benda, alam tumbuh-tumbuhan, alam khayawan dan alam kemanusiaan

Sebab kita setiap hari pun menerima kebaikan dari Alam Beda, Alam Tumbuh-tumbuhan, Alam Khayawan dan Alam Manusia

            Dan orang yang hidupnya penuh manfaat, itu;ah orang yang sempurna kemanusiaannya.

WARNA KUNING

Adapun warna tersebut diambil dari keterangan Al-Quran, Surat Al-Baqoroh ayat 69 :

ﺻَﻔْﺮَﺍﻋُﻓَﺎﻗِﻊٌﻟَﻮْﻧُﻬَﺎﺗَﺴُﺮﱡﺍﻟﻨﱠﺎﻇِﺮِﻳْﻦَ

SHOFROO’U FAAQI’UN LAUNUHAA TASURRUN NAADHIRIIN

Artinya : “Kuning bersih warnanya menggembirakan bagi rang yang memandang ”

           Tujuan dijadikan Dasar Tanda Anggota Keluarga Thoriqoh Shiddiqiyah :

 1. Agar para Keluarga Thoriqoh Shiddiqiyah menjadi orang yang bisa menggembirakan sesama manusia dengan arti kegembiraan yang baik
 2. Tidak menjadi orang yang suka membuat kesalahan

Dibawah gambar Bulat Telur terdapat ayat Al-Quran berbunyi :

ﻭَﺍَﻥْﻟَﻮِﺍﺳْﺘَﻘَﺎﻣُﻮْﺍ ﻋﻠَﻰﺍﻟﻄﱠﺮِﻳْﻘَﺔِ َﻷَ ﺳْﻘَﻴْﻨٰﻬُﻤْ ﻣَﺎﻋًﻏَﺪَﻗًﺎ

WAALAWISTAQOOMU ‘ALATTHORIQOTI LA ASQOINAHUM MAA’AN GHODAQO

Artinya : “ Dan jikalau kamu tetap di atas thoriqoh pastilah akan kuberikan kepadamu akan siraman air yang segar ”

            Maksud ayat tersebut dicantumkankan dalam Lambang Shiddiqiyah agar para Anggota Keluarga Shiddiqiyah mengerti bahwa AJARAN THORIQOH itu diperintahkan di dalam Al-Qur’an beserta HIKMAH-nya

Sekian,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Salam hangat,
Mima Aulia

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*